Trường có nhân viên có thể nói được tiếng nước ngoài không ?

Có các nhân viên có thể nói được tiếng Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Tiếng Mông Cổ.