Khi nào có thể nhập học ?

Trường có 2 đợt tuyển sinh vào tháng 4 và tháng 10.

Vui lòng nộp hồ sơ cần thiết trước tháng 10 cho kỳ tuyển sinh tháng 4 năm sau và hạn chót vào tháng 4 cho kỳ tuyển sinh tháng 10.