Nếu em chưa từng học về tiếng nhật thì em có thể nôp đăng ký xin nhập học được không ?

Khi xin cấp VISA, phải có giấy tờ chứng minh đã học tiếng Nhật trên 150 tiếng tại nước sở tại và cần bằng chứng nhận năng lực nhật ngữ vì vậy nếu bạn chưa từng học tiếng Nhật thì không thể đăng ký.