Em có thể sử dụng thẻ tín dụng để chi trả học phí không?

Không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng.