Có thể sử dụng tiếng Anh hay các tiếng nước khác để tham dự giờ học được không ?

Trong giờ học chỉ sử dụng tiếng Nhật và không thể sử dụng tiếng Anh hay các tiếng nước khác.