Hiện tại nhà trường đang sử dụng giáo trình nào để giảng dạy?

Sơ cấp sẽ bắt đầu học từ giáo trình “MINA NO NIHONGO I”. Sau đó tùy theo năng lực của người học sẽ có những giáo trình phù hợp nhất