Có thể làm thêm công việc bán thời gian hay không ?

Nếu được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp giấy phép có thể làm thêm ngoài tư cách thì có thể làm thêm trong khoảng thời gian giới hạn.

  • Thời gian có thể làm thêm là không được vượt quá 28 tiếng 1 tuần.
  • Vào những dịp nghỉ dài ngày ở trường như nghỉ hè thì có thể làm thêm giới hạn trong vòng 40 tiếng 1 tuần.